Prima pagină / Schema Ajutor de minimis pentru apicultori

Schema Ajutor de minimis pentru apicultori

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi ale Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

            Art. 1.(1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulament.

(2) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, şi care au cheltuieli suplimentare necesare continuării ciclului de producţie, cauzate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai – iulie 2014, conform informaţiilor transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie prevăzute în anexa nr.1.

Art. 2. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare (exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente), nu depăşeşte suma de 15.000 EUR, stabilită prin Regulament, considerată de Comisia Europeană ca neavând niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre şi nedenaturând sau neamenintând să denatureze concurenţa.
 2. b) întreprindere – conform pct.4 din Regulament – orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată.
 3. c) întreprindere unică – în sensul alin. (2) al art. 2 din Regulament, este o întreprindere care include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

d) autoritatea competentă – direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

 1. e) bază meliferă – conform legislației în vigoare reprezintă totalitatea plantelor din flora spontană şi cultivată, care sunt cercetate de albinele melifere pentru polen, nectar sau mană;
 2. f) fenomene hidrometeorologice nefavorabile care au afectat baza meliferă – secetă, grindină, ploi torenţiale, vânt puternic;
 3. g) cheltuieli suplimentare – cheltuielile efectuate cu achiziţia de hrană necesară efectivelor de albine, respectiv zahăr, biostimulatori sau suplimente nutritive.

Art. 3. Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

 1. a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
 2. b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 3. c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele importate.

CAPITOLUL II: Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

        Art. 4. Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice aşa cum sunt definite la art.2 lit.b) şi c) şi care deţin familii de albine, respectiv:

 1. a) apicultori, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

            Art. 5. Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri;
 2. să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol;
 3. să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
 4. în cazul achiziționării de suplimente nutritive şi biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.

            Art.6.(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulament.

                     (2) Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri, se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 4 pentru cheltuielile suplimentare efectuate de aceştea, suportate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai – iulie 2014, în cuantum de:

 1. a) 4 lei/ familia de albine pentru o stupină de până la 75 familii;
 2. b) 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 familii;

                   (3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Art. 7. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 2 decembrie 2014.

Art. 8 Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzută de prezenta hotărâre sunt de 4.131 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

 CAPITOLUL III: Reguli procedurale

             Art. 9.(1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art.4 care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr.2, şi le depun la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, însoţite de următoarele documente:

 1. copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 2. copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
 3. copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
 4. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 5. adeverinţă în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de albine deținut;
 6. copia documentului de înregistrare/autorizare sanitară-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea stupina;
 7. copia facturii fiscale de achiziție a hranei pentru efectivul de familii de albine, factură emisă începând cu data de 1 mai 2014 – data depunerii cererii.

               (2) Documentele prevăzute la alin.(1) lit.a) – c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

                           (3) În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București în a căror rază teritorială se află stupinele în cauză.

(4) Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute la alin.(1) este 31 octombrie 2014.

Art. 10.(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul județean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr.3.

                       (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform alin. (3) al art.6.

(3) În cazul prevăzut la art.9 alin.(3), direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti implicate, determină sumele cuvenite beneficiarului astfel:

 1. a) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană sau a municipiului București aprobă suma calculată;
 2. b) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depăşeşte plafonul maxim, direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului București la care suma calculată este cea mai mare aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume, până la concurenţa totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

           (4) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin (2) şi (3), se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012  privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole”, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea jutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon și al Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie – iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în anul 2014.

            Art. 11. Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr.4, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 30 noiembrie 2014.

            Art. 12. Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

            Art. 13.(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

                        (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 14.(1) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

                          (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum  şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente

                         (3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.

 CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

            Art. 15. Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea / valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 16.(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri, prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

                        (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin.(1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis, potrivit prevederilor legale în vigoare.

                        (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

 Art. 17. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 PRIM MINISTRU

 Victor- Viorel PONTA

 

DESCARCA ANEXE  – anexe