• BENEFICIARI MINIMIS

  BENEFICIARI MINIMIS

  LISTA BENEFICIARILOR SPRIJINULUI FINANCIAR DE MINIMIS CONFORM HG NR. 867/2014 ȘI HG NR. 873/2014 LISTA BENEFICIARI DAJ TULCEA

 • Biostimulatori albine

  Biostimulatori albine

  Lista cu produse notificate ICBMV

 • Schema Ajutor de minimis pentru achiziţia de berbeci şi junici

  Schema Ajutor de minimis pentru achiziţia de berbeci şi junici

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale prevederilor Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 • Schema Ajutor de minimis pentru apicultori

  Schema Ajutor de minimis pentru apicultori

  privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi ale Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 
 

Prezentare generală

ANUNŢ

Direcţia pentru Agricultură a judeţului Tulcea, cu sediul in municipiul Tulcea, str. Mahmudiei, nr.10 bis, organizează în zilele de 12 si 15 septembrie 2016 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior în cadrul compartimentului implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene :
Probele de concurs se vor desfăşura astfel :
– proba scrisă va avea loc in data de 12 septembrie 2016, orele 10,00 la sediul Directiei pentru Agricultura Tulcea ;
– interviul va avea loc in data de 15 septembrie 2016, orele 11,00 la sediul Directiei pentru Agricultura Tulcea ;
Dosarele pentru inscriere la concurs se depun până pe data de 01 septembrie 2016, la biroul salarizare şi resurse umane din cadrul D.A.J Tulcea şi va conţine următoarele :
– copia actului de identitate ;
– copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de munca sau, dupa caz,o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice ;
– cazier judiciar;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate şi care trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănătatii Publice;
– declaratie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
– cerere de inscriere tipizată (de la resurse umane – D.A.J.Tulcea);
Conditiile specifice de participare la concurs sunt :
– vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior, de 9 ani;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie, horticultură, zootehnie;
– cunoştinţe de operare pe calculator – documente justificative de absolvire a unor cursuri de perfecţionare acreditate;

Bibliografia de specialitate pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de consilier superior.

• O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale;
• Ordin nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea sistemului informational pentru piata produselor agricole si alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice;
• Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan;
• Ordinul comun al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Culturii nr.719/740/M57/2333 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan;
• Legea zootehniei nr.72 din 16.01.2002 şi H.G.nr.940/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei;
• Legea nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
• Ordonanţă nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul MADR nr.694/2008 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupului de producători pentru legume fructe;
• Ordinul MADR, Ministerului Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului nr.394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare conform reţetelor consacrate;
• Ordinul MADR nr.1253 din 06.11.2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;
• Ordinul MADR nr.794/2012 privind atestarea produselor traditionale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Informatii suplimentare la telefon 0240511795, interior 110.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Director executiv,
Mahu Maria


INFORMARE

Prin prezenta,va informam ca inscrierea in agricultura ecologica pentru anul 2016,conform art.2 , alin(1)
din OM 1253/2013 are ca termen final data de 16 mai 2016.

Va rugam sa va conformati cu inscrierea fiselor de inregistrare la DAJ Tulcea pana la data 16 mai 2016.

Descarca document: format: . doc

INFORMARE ECO. 2016 - DAJ TULCEA

INFORMARE ECO. 2016 – DAJ TULCEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Tulcea

 • Ing. Maria MAHU – Director Executiv

Audienţe

 • Ing. Maria MAHU – Director Executiv Luni-Vineri orele: 09-12

Program Relaţii cu Publicul

   Luni-Vineri orele 8:30 – 16:30